اهداف انجمن خدمات فنی و مهندسی استان کرمان به شرح زیر می باشد؛

کمک به ارتقاء سطح علوم و تکنولوژي شرکت های خدمات فنی و مهندسی و مهندسین استان کرمان

ايجاد و حفظ ارتباط مستمر بين شرکت های خدمات فنی و مهندسی و اساتید و متخصصين و مهندسين مجرب استان

کوشش براي ارتقاء علمي، فني و دانش مديريتي مهندسين علاقه مند

ايجاد تحکيم ارتباط علمي و فني بين شرکت ها و مهندسين استان کرمان و مراکز علمي و اجرائي داخل و خارج از کشور به منظور آشنا نمودن ايشان با مراکز مذکور و قابليت ها و نيازهاي علمي و فني آنها و رفع نيازهاي طرفين به کمک اين ارتباط

بهره گيري از نظرات و تجارب مراکز علمی و اجرایی خارج از کشور جهت ارتقاء علمی و فنی مهندسین استان

سازماندهي، جذب و  هدايت کمک هاي مردمي و صنايع و واحدهاي اقتصادي براي پيشبرد اهداف انجمن

پیگیری و حل مسائل و مشکلات شرکت های خدمات فنی و مهندسی

پیگیری و تشویق شرکت های خدمات فنی و مهندسی جهت صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور و حمایت از آنان

تهیه نشریات ادواری، علمی، آموزشی و بازرگانی و  بازاریابی و اطلاع رسانی در داخل و خارج از کشور

تأسیس مراکز آموزش خدمات فنی و مهندسی در رشته های مرتبط