ايجاد تحکيم ارتباط علمي و فني بين شرکت ها و مهندسين استان کرمان و مراکز علمي و اجرائي داخل و خارج از کشور به منظور آشنا نمودن ايشان با مراکز مذکور و قابليت ها و نيازهاي علمي و فني آنها و رفع نيازهاي طرفين به کمک اين ارتباط