تأسیس مراکز آموزش خدمات فنی و مهندسی در رشته های مرتبط