یکی از مفاهیمی که این روزها زیاد گفته می شود و البته در ادبیات مدیریت، مدیریت استراتژيک و مباحث کارآفرینی هم کاربرد خیلی زیادی پیدا کرده، “مدل کسب و کار” است