ايجاد و حفظ ارتباط مستمر بين شرکت های خدمات فنی و مهندسی و اساتید و متخصصين و مهندسين مجرب استان و همچنین پیگیری و تشویق شرکت های خدمات فنی و مهندسی جهت صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور و حمایت از آنان