بهره گيري از نظرات و تجارب مراکز علمی و اجرایی خارج از کشور جهت ارتقاء علمی و فنی مهندسین استان برای چاپ نشریات مرتبط و بازرگانی و بازاریابی و اطلاع رسانی در داخل و خارج از کشور