اعضاء اصلی هیأت مدیره انجمن خدمات فنی و مهندسی استان کرمان؛

آقای جواد سلاجقه  (ریئس هیأت مدیره)
آقای علی نقوی  (دبیرکل)
آقای نیما ابراهیمی  (خزانه دار)
آقای علیرضا اوحدی
آقای مهدی خلیل یزدی
آقای احمد ابراهیمی
آقای محسن کمال الدینی

اعضاء علی البدل هیأت مدیره؛ 

آقای مهدی هاشمی
آقای محمد صمدانی

بازرسین؛

آقای محمدعلی جعفری
آقای سید امان الله سید فریزنی